26.072018
Off
6
derecho en españa

Privaatrecht in Spanje

Er zijn veel twijfels met betrekking tot het privaatrecht en bijbehorende wetgeving in Spanje.

derecho en españa

Het beschikken over de juiste informatie kan het bedrag van de te betalen belastingen in dit opzicht verminderen of zelfs verhogen. Er zijn gegevens waarmee in elk geval rekening moet worden gehouden; testamenten en beheer van nalatenschappen; stelsels van erfopvolging; belastingen voor residenten; successierechten; aankopen van onroerend goed; hervormingsvoorstellen.

Wilt u een compleet overzicht krijgen van alle juridische kwesties hieromtrent, neem dan contact met ons op.

Enkele details om in gedachten te houden zijn:


Persoonlijke inkomensbelasting

 1. Wanneer begint en eindigt het officiële belastingjaar en op welke data moeten de belastingen worden betaald?

De data waarop de belastingen moeten worden betaald, liggen voor elk jaar vast en zijn normaal gesproken tussen 1 mei en 30 juni.

De inkomstenbelasting voor niet-residenten wordt betaald wanneer het inkomen is verdiend. Betaling dient te geschieden binnen de eerste 20 dagen na elk kwartaal, dus voor 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari. Voor inkomsten uit de verkoop van onroerend goed moet de betaling binnen drie maanden na de maand volgend op de overdracht uitgevoerd worden.

Successierechten worden fiscaal berekend op het moment van overlijden en moeten binnen zes maanden daarna worden betaald. Schenkingsrechten worden berekend op het moment van schenking en moeten worden betaald binnen de maand volgend op de datum van de schenking.

De vermogensbelasting wordt opgenomen in de boekhouding op 31 december en de betalingstermijn valt samen met die van de personenbelasting.


Woon- en verblijfplaats in Spanje

 1. Welke belastingaansprakelijkheid heb je op basis van je woon- en verblijfplaats? Hoe beïnvloeden deze de betaling van belastingen in Spanje?

De belastingaansprakelijkheid in Spanje wordt bepaald op basis van de permanente verblijfplaats. Een persoon wordt in de volgende situaties beschouwd als een permanente resident in Spanje:

 • Iemand die meer dan 183 dagen per jaar in Spanje doorbrengt, wordt beschouwd als belastingplichtig in Spanje. Tijdelijke afwezigheid wordt als verblijfstijd in Spanje beschouwd, tenzij een door een ander land afgegeven verblijfscertificaat wordt verstrekt.
 • Wanneer het hoofdcentrum van de activiteiten of de commerciële belangen van het individu zich direct of indirect op Spaans grondgebied bevindt.
 • Als de echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen permanent in Spanje verblijven, is het duidelijk dat dit je verblijfplaats is, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Deze criteria worden toegepast voor personenbelasting, vermogensbelasting, successie- en schenkingsrechten, hoewel er in het laatste geval uitzonderingen van toepassing kunnen zijn. Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met ons advocatenkantoor.

Als er geen permanente residentie is in Spanje, kan er nog steeds een belastingverplichting zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het inkomen wordt verkregen in Spanje of wanneer de activa of rechten kunnen worden uitgeoefend of nagekomen in Spanje.


Belastingen bij het verlaten van het land

 1. Worden in Spanje belastingen geheven wanneer een persoon het land verlaat (bijvoorbeeld een exit tax)? Zijn er andere gevolgen wanneer je Spanje verlaat (met name met betrekking tot mensen die in Spanje hun domicilie hebben)?

Op 1 januari 2015 heeft Spanje een exit-belasting ingevoerd. Personen die gedurende de afgelopen 15 jaar gedurende ten minste 10 jaar permanent resident zijn geweest en niet langer in Spanje wensen te verblijven, zijn onderworpen aan belastingen op eender welke winst uit kapitaal die is verkregen uit aandelen of deelnemingen in eender welke soort vennootschap.

Deze belasting is alleen verplicht in de volgende gevallen:

De totale waarde van de activa is meer dan 4 miljoen euro.

Het individu heeft een deelname van ten minste 25% in één vennootschap en de waarde ervan overschrijdt een miljoen euro. In dit geval worden alleen belastingen betaald voor de winst die wordt beschouwd als voortvloeiend uit deze deelname.

Als de verandering van woonplaats tijdelijk is en aan een aantal vereisten wordt voldaan, kan de verschuldigde belasting voor vijf jaar worden als de gepaste garantie wordt overlegd (bij voorkeur een bankgarantie of een garantie op een deel van de door de persoon aangehouden effecten). Als het uitstel van de belasting niet wordt gevraagd, zal de persoon bij terugkomst in Spanje recht hebben op terugbetaling van de verschuldigde belasting.

Als je verhuist naar een EU-land of een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) waarmee Spanje een effectieve uitwisseling van informatie heeft, wordt er geen belasting geheven tenzij:

De activa uiteindelijk naar andere personen worden overgedragen.

Het individu verandert zijn woonplaats opnieuw naar een land dat niet tot de EU of de EER behoort, voordat een periode van tien jaar is verstreken sinds zijn vertrek uit Spanje.

Om in aanmerking te komen voor de uitstelregeling van de EU of de EER, moet deze persoon zijn of haar nieuwe adres (en latere adreswijziging) aan de Spaanse belastingdienst meedelen middels het juiste formulier.

Naast de exit-belasting dienen mensen die niet meer in Spanje wensen te verblijven, in hun belastingaangifte eender welk belastbaar inkomen dat in Spanje werd gegenereerd opnemen.

Tijdelijke inwoners in Spanje

 1. Zijn er in Spanje speciale belastingregels voor tijdelijke inwoners?

Mensen die vanwege hun werk in Spanje komen wonen, kunnen ervoor kiezen om belasting te betalen voor het fiscale jaar waarin ze naar Spanje verhuizen en gedurende de volgende 5 belastingjaren als niet-residenten. Dit kan alleen als aan specifieke vereisten wordt voldaan. Er zijn enkele uitzonderingen zoals die van professionele sportbeoefenaars, in welk geval bovenstaande vereiste niet van toepassing is.


Wat gebeurt er als ik openstaande belastingen heb en ik niet betaal?

Als u stopt met het betalen van één of beide belastingen voor niet-residenten, dan:

 • Is het mogelijk dat u achterstalligheidsrente en boetes moet betalen
 • U kunt opgenomen worden in een van de campagnes voor belastingfraude
 • Uw bankrekening kan in beslag worden genomen met niet-nakoming van betalingen van rekeningen van openbare nutsbedrijven tot mogelijk gevolg

Hoe informeert de Spaanse Belastingdienst zich?

De Spaanse Belastingdienst onderzoekt steeds vaker onregelmatigheden. Dit kan zijn:

 • Controle over je elektriciteitsverbruik
 • Controle van je gegevens bij het kadaster

Kan ik een fiscaal probleem hebben en niet op de hoogte worden gesteld?

 • De overheid stuurt meestal een brief naar uw postadres (als u er niet bent om deze te ontvangen, kan dit een probleem zijn:
 • De brief wordt teruggestuurd naar de Spaanse belastingdienst.
 • Een notificatie kan worden verzonden naar het Spaanse Officiële Staatsblad: als uitgangspunt wordt namelijk genomen dat u op de hoogte bent gebracht.
 • Als u niet op de notificatie reageert, kan uw bankrekening in beslag worden genomen.

Wat moet u doen?

 • Zorg dat u uw belastingen altijd op tijd betaald.
 • Raadpleeg uw rekeningoverzicht bij de Spaanse belastingdienst.
 • Controleer of uw meldingen correct werden ontvangen, dat wil zeggen dat de belastingdienst over correct postadres beschikt.
 • Neem contact op met de deskundigeristen en fiscalisten van advocatenkantoor Welex in Marbella.

Een paar belastingen


Wat is IBI?

IBI (Onroerende Zaakbelasting) is een gemeentelijke belasting die elke eigenaar van een woning moet betalen. IBI is:

 • Een belasting van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.
 • Wordt jaarlijks betaald.
 • De datum van betaling van deze belasting is afhankelijk van de gemeente en de provincie waar het onroerend goed zich bevindt.
 • Wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van de woning.

Wanneer moeten de belastingen op de huur worden betaald?

Als u niet-resident bent en uw woning verhuurt, moet u de huurbelasting in Spanje betalen. Dit gebeurt na elk kwartaal op 20 april, 20 juli, 20 oktober en op 20 januari.

Wij adviseren niet-residenten in Spanje om zich door een deskundig persoon fiscaal te laten vertegenwoordigen. De advocaten van Welex helpen u graag.

Bij Welex bieden we juridisch, arbeids-, fiscaal en boekhoudkundig advies. Wij bieden rechtszekerheid aan onze klanten vanuit onze ervaring en professionaliteit. Wij zijn een groep advocaten, economen, accountants en arbeidsdeskundigen die klaar staan ​​om uw vragen te beantwoorden en uw belangen te verdedigen.

Neem vrijblijvend contact op met Welex. Wij helpen u graag en leggen duidelijk en op transparante wijze de voor uw situatie beste oplossingen uit.

We bieden onze professionele service niet alleen aan in Marbella, maar ook over heel Spanje.

Tags: , , , , ,